Skoč na obsah | navigáciu

Obchodné podmienky

Platnosť a pôsobnosť

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti Gigant Slovakia s.r.o., so sídlom Pod baštou 3, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44106041, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22264/N (ďalej len Gigant Slovakia s.r.o.) tvoria v súlade s ustanovením §273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení ( ďalej len ObZ) nedeliteľnú súčasť zmluvy s odberateľom / kupujúcim, či už rámcovej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo zmluvy (ďalej len Zmluva), ktorá vznikla prijatím a potvrdením objednávky (kupujúceho) zo strany predávajúceho na základe posyktnutej cenovej ponuky. Vznikom zmluvy sa rozumie prijatie objednávky od kupujúceho, ktorá bola vystavená na základe cenovej ponuky poskytnutej predávajúcim. Tieto VOP platia neobmedzene pre predaj tovaru a služieb.

2. VOP obsahujú úpravu podmienok medzi Gigant Slovakia s.r.o. a kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky prejavil súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať a plniť bez potreby osobitného podpisu k VOP.

3. Internetový obchod: Vyplnením a odoslaním zákazník/kupujúci potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdenie objednávky je realizované telefonicky alebo e-mailom po predchádzajúcom elektronickom objednaní.

3.a. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky si predávajúci vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 30 % z celkovej ceny objednávky.

3.b. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, pokiaľ sa výrazne zmenila cena tovaru, alebo náklady na realizáciu prípadne doručenie objednávky sú príliš vysoké. Ak nastane prípadná situácia, zákazník je okamžite kontaktovaný.


Minimálna výška objednávky je 100 EUR bez DPH. Pri objednávke nad 300 EUR bez DPH je doprava ZDARMA.

Ceny

1. Cena sa rozumie netto bez DPH v mene EUR zo skladu predávajúceho.

2. V cene nie sú obsiahnuté vedľajšie náklady ako balné, doprava a poistenie. Sú účtované zvlášť, pokiaľ nie je dohodnuté písomne inak.

Platobné podmienky

1. Faktúry sú splatné pri prevzatí tovaru, platobným prevodom vopred alebo v lehotách splatnosti uvedených na faktúre.

2. Zaplatením sa pre účely tejto zmluvy rozumie pripísanie čiastky na účet predávajúceho. Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody.

3. Zmluvná pokuta musí byť uhradená najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy na úhradu zmluvnej pokuty a to aj opakovane.

4. Pri nedodržaní platobných podmienok je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu okrem vyššie uvedenej zmluvnej pokuty z omeškania aj náklady spojené s vymáhaním pohľadávok.

5. Tovar zostáva až do uhradenia faktúry kupujúcim majetkom predávajúceho.

Dodávka a dodacia lehota

1. Dohodnutý termín plnenia má predávajúci právo predĺžiť v prípade, že jeho dodávatelia budú v omeškaní s dodávkami tovaru podľa tejto zmluvy. Kupujúceho bude predávajúci o predĺžení termínu informovať.

2. Ak nebude s kupujúcim dohodnutý spôsob dopravy, zvolí spôsob dopravy predávajúci.

3. Spätné zaslanie tovaru je možné urobiť iba po predošlej dohode. Pri vracaní tovaru má predávajúci právo zraziť 50% z jeho hodnoty ako náhradu za administratívne náklady vzniknuté v spojitosti s vybavovaním spätného vrátenia tovaru a náklady spojené s jeho nasledovným predaním inému zákazníkovi.

4. Predávajúci má právo na čiastočné plnenie. Kupujúci je povinný čiastočné plnenie prijať. Odmietnutie čiastočného plnenie dodávky bude mať rovnaké účinky ako v prípade, ak by kupujúci čiastočné plnenie prijal.

5. Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť prebratie dodávky svojím podpisom na dodací list, faktúru, alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje riadne prebratie tovaru a zároveň sa zaväzuje tieto potvrdené dokumenty do 14 pracovných dní poslať poštou na adresu predávajúceho alebo v elektronickej forme na emailovú adresu spoločnosti Gigant Slovakia s.r.o. V prípade, že takto potvrdený dokument v danej lehote nepošle, bude sa považovať prebratie tovaru za potvrdené a bude mať rovnaké účinky ako v prípade, ak by kupujúci potvrdil riadne prebratie tovaru požadovaným spôsobom.

Výhrada vlastníckeho práva

1. Nebezpečenstvo škody za tovar prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

2. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny vrátene príslušenstva. Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje aj na výrobky vznikajúce spracovaním.

3. Zabavenie tovaru treťou osobou neobmedzuje vlastnícke právo predávajúceho.

Záruka a záručné podmienky

1. Na dodávaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu podľa obchodného zákonníka záruku na kvalitu v dĺžke trvania 12 mesiacov a to od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim v rozsahu:

• V záručnej dobe je predávajúci povinný reklamovaný tovar zdarma podľa jeho voľby opraviť alebo vymeniť za nový, ak je z viny predávajúceho nepoužiteľný alebo je jeho použiteľnosť výrazne obmedzená.

• Predpokladom riadneho uplatnenia chyby dodávky je, že kupujúci vytkne nedostatky do 3 dní od prevzatia písomne.

• Záruka sa nevzťahuje:

na chyby spôsobené nesprávnou obsluhou

na prístroj poškodený pri doprave alebo nevhodným skladovaním u kupujúceho

na chyby spôsobené používaním prístroja k inému účelu, ako je stanovené návodom

na prístroj, do ktorého bol urobený zásah alebo urobená úprava

na nekompletnosť prístroja, ktorú bolo možné zistiť pri predaji

na súčiastky podliehajúce prirodzenému opotrebeniu

na príslušenstvo, spotrebný materiál

Prevodné právo

1. Kupujúci smie previesť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu iba s písomným súhlasom predávajúceho.

Všeobecná rozhodcovská doložka

1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené v rozhodcovskom konaní, v súlade s ustanoveniami zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov pred rozhodcovským súdom zriadeným a registrovaným podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Výber rozhodcovského súdu je na navrhovateľovi. Rozhodcovský rozsudok môže na základe žiadosti niektorého z účastníkov rozhodcovského konania podanej do pätnástich (15) kalendárnych dní od jeho doručenia tomuto účastníkovi konania preskúmať iný jeden rozhodca toho istého rozhodcovského súdu podľa vnútorných predpisov tohto rozhodcovského súdu.

Ochrana osobných údajov

1. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

2. Používaním tohto obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.

3. Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom. Iba v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá s manipuláciou s údajmi.

Odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli v tomto formulári (podľa Vašej voľby).

Stiahnuť formulár

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

Používaním tohto obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.

Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom. Iba v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá s manipuláciou s údajmi.

Záverečné ustanovenia

1. Ak niektoré z ustanovení týchto dodacích a platobných podmienok zanikne či stratí platnosť, všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

2. Všetky vzťahy vyplývajúce medzi účastníkmi zo Zmluvy, vrátane vecí touto Zmluvou neupravených sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka prípadne občianskeho zákonníka.

3. Všetky informácie, vrátane strojom čitateľných informácií, dokumenty, software, podklady ako aj ostatné materiály a údaje poskytnuté alebo sprístupnené kupujúcemu ako aj tie, ktoré sa ku kupujúcemu stanú známe počas plnenia Zmluvy podliehajú utajeniu a kupujúci je povinný o nich dodržiavať mlčanlivosť. Nesmie ich poskytnúť, sprístupniť ani nemôže umožniť prístup a oboznámenie sa s nimi tretím osobám.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť od 5.1.2012 a sú prijaté na neurčitý čas.

Kontakt

GIGANT Slovakia s.r.o.
Považská 2, 940 02 Nové Zámky

Tel./fax: 035 6 421 015
gigant@gigantslovakia.sk